CCNP RS v2.0 学习资料大全(持续更新中)

最新、最权威的2015年新版CCNP官方教材免费学习,告别陈旧过时的老版教材!

最权威的,最新的,果断收藏!!

 

1.课程大纲:
 英文原版:
 路由word版本
 交换word版本
 排错word版本
   
 CCNP RS v2.0新增知识点
 CCNP 路由和交换考试常见问答 
 
2. 认证指南
   (1)CCNP RS v2.0 路由 ROUTE 300-101 官方认证指南  
   (2)CCNP RS v2.0交换 SWITCH 300-115 官方认证指南  
   (3)CCNP RS v2.0排错TSHOOT 300-135 官方认证指南 


发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注